49. Geodetski dan

Izzivi digitalne preobrazbe katastra – spletni dogodek

 1. Geodetski dan v organizaciji Primorskega geodetskega društva in Zveze geodetov Slovenije bo organiziran 16. 9. 2021, ki bo potekal preko spleta.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in udeležbi!

dr. Joc Triglav – Predsednik programskega odbora

mag. Gregor Klemenčič – Predsednik Zveze geodetov Slovenije

Aleš Novak, dipl. inž. geod. – Predsednik organizacijskega odbora

O konferenci

Prostor potrebuje strokovno in trajnostno upravljanje, pri čemer je izrednega pomena kakovosten večnamenski kataster. Kataster, trdno vpet v sodoben državni koordinatni sistem, je večnamensko digitalno jedro vira informacij prostorske podatkovne infrastrukture, ki omogoča vsem drugim deležnikom nadgrajevanje z lastnimi podatki o naravnem in grajenem prostoru. Edinstvena lastnost katastra je povezava lege, oblike in lastnosti parcel in stavb s podatki o lastništvu. Te lastnosti nima in je ne more nadomestiti nobena druga evidenca. Pri tem ima pomembno vlogo geodetska stroka, ki skrbi za kakovost katastra in zagotavlja temelje za informacijsko podporo upravljanju prostora. Izrednega pomena je trdno družbeno razumevanje vloge katastra in vsestranska podpora vseh deležnikov. Geodetska stroka pa mora spremljati družbene izzive pri upravljanju prostora ter se aktivno odzivati z rešitvami in izboljšavami.

Modernizacija obdavčitve nepremičnin

V zadnjih letih smo v Sloveniji priča pomembnim procesom, ki vplivajo na kataster nepremičnin. Med temi velja omeniti nov sistem množičnega vrednotenja nepremičnin z neuspešnim poskusom modernizacije obdavčitve nepremičnin. Sprejeta je bila nova zakonodaja na področjih urejanja prostora in graditve objektov. Vzpostavljene so bile nove evidence s podatki o dejanski rabi zemljišč.

Program projektov eProstor

Program projektov eProstor prinaša nove informacijske rešitve – ne le v katastru, ampak tudi na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Pred vrati je nov zakon o katastru nepremičnin. Na evropski ravni je Evropska komisija pripravila strategijo za digitalno preobrazbo in vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU, ki je vodilo za naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.

Program projektov eProstor

Program projektov eProstor prinaša nove informacijske rešitve – ne le v katastru, ampak tudi na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Pred vrati je nov zakon o katastru nepremičnin. Na evropski ravni je Evropska komisija pripravila strategijo za digitalno preobrazbo in vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU, ki je vodilo za naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.

Novosti v geodetski stroki

Vse te novosti prinašajo geodetski stroki številne znanstvene, strokovne, tehnološke in družbene izzive. Od uspešnega soočenja z njimi je odvisna uspešnost geodetske stroke v prihodnosti. Ti izzivi so tema letošnjega Geodetskega dneva! Obravnavali jih bomo tako, da bomo preobrazbo katastra in razloge zanjo osvetlili z različnih perspektiv – domače in tuje, geodetske in drugih strok ter različnih vej geodetske službe. Več informacij najdete na spletni strani ZGS https://www.zveza-geodetov.si/.

Program

Četrtek 16. 9. 2021

 

}

8.00

Registracija

Registration

}

9.00

Uvodni pozdravi in plenarna predavanja I

Welcome speeches, plenary lectures I

 

Kataster v Prekmurju – pogled v zgodovino in pogled naprej

Cadastre in Prekmurje – A look at history and a look ahead

Dr. Joc Triglav (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

Katastrski sistem v Švici - dosežki v zadnjih 200 letih in prihodnji izzivi

The Cadastral System in Switzerland – Achievements of the last 200 years and future challenges

Dr. Daniel Steudler (Zvezni urad za topografijo Swisstopo, Wabern, Švica/ Federal Office for Topography Swisstopo, Wabern, Switzerland)

100 let inovacij v Heerbruggu: vedno v konici napredka geodezije

100 years of innovation in Heerbrugg

Metka Majerič (Leica Geosystems, Heerbrugg, Švica / Leica Geosystems, Heerbrugg, Switzerland)

}

11.00

Odmor za kavo

Coffee break

}

11.30

Predavanja II

Lectures II

Prenova nepremičninskih evidenc

Renovation of real estate records

Mag. Ema Pogorelčnik, Franc Ravnihar, Simona Smrtnik (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

Lokacijska izboljšava – izhodišče za vzdrževanje podatkov

Location improvement – a starting point for data maintenance

Karolina Koračin, Kristina Murovec, Marko Rotar (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

Sistem dejanske rabe zemljišč

The system of land cover

Matevž Ahlin, Bernarda Berden (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

Digitalno okolje v podporo prostorskim procesom

Digital environment in support of spatial processes

Dr. Damjan Doler, Jurij Mlinar, dr. Nikolaj Šarlah (Ministrstvo za okolje in prostor RS / Ministry of the Environment and Spatial Planning)

Soglasje za spreminjanje mej parcel v praksi

Consent to change the boundaries of land parcels in practice

Mag. Tomaž Černe  (Igea, Ljubljana), Matej Kovačič (Geodetski zavod Celje), Marinka Konečnik Kunst (ZUM, Maribor), Franc Ravnihar (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

}

13.00

Daljši odmor, predstavitve razstavljavcev

Break for refreshment and presentations of exhibitors

}

14.30

Predavanja III

Lectures III

Kakovostna realizacija državnega koordinatnega sistema v katastrski izmeri

Qualitative realization of state coordinate system for cadastral survey

doc. dr. Oskar Sterle, Veton Hamza, Niko Fabiani, doc. dr. Miran Kuhar, mag. Katja Oven, dr. Dalibor Radovan, Klemen Ritlop, prof. dr. Bojan Stopar, asist. Gašper Štebe, doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Geodetski inštitut Slovenije / Geodetical Institute of Slovenia)

IS Kataster: Pot do digitalne preobrazbe geodetskih izvajalcev

IS Cadastre: The way to digital transformation of land surveyors

Saška Kramar (Geodetski zavod Celje), Andrej Mesner, Miha Muck (Igea, Ljubljana), mag. Niko Čižek (Geodetska družba, Ljubljana), Mateja Ošlak (Geodetski zavod Celje)

Klasifikacija stavb z globokim učenjem

Classification of buildings with deep learning

Simon Šanca, Alen Mangafić (Geodetski inštitut Slovenije / Geodetical Institute of Slovenia), dr. Krištof Oštir (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

Samodejni pristopi za analizo skladnosti mej dejanske rabe in katastrskih mej zemljišč na podlagi UAV fotografij

Automatic approaches for analysing the overlap of land cover and cadastral boundaries based on UAV imagery

Bujar Fetai, dr. Jernej Tekavec, doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, izr. prof. dr. Anka Lisec  (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

Primeri uporabe BIM v praksi

Examples of the application of BIM in practice

Matic Kotnik, Matej Čelik (CGS Labs, Ljubljana), Jure Česnik (Elea, Ljubljana), dr. Tilen Urbančič, dr. Jernej Tekavec (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

Vloga Geoportala AKOS pri pospeševanju digitalne povezljivosti v Sloveniji

The role of AKOS Geoportal in promoting digital connectivity in Slovenia

mag. Nika Mesner, dr. Tomaž Šturm, (AKOS – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije/ Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia)

}

16.30

Zaključek

Conclusion

Pogostitev in druženje

Lunch and social gathering

Programski odbor/ Programme Committee:

 • Joc Triglav, predsednik / Chair,
 • Tomaž Černe, namestnik / Deputy,
 • Aleš Novak,
 • Franc Ravnihar,
 • Rafko Bohak,
 • Mihaela Triglav Čekada,
 • Tilen Urbančič,
 • Jernej Tekavec,
 • Matej Hašaj,
 • Anka Lisec.

SO ORGANIZACIJSKO PODPRLI

Generalni sponzor

Srebni sponzorji

Bronasti sponzorji

Ostali sponzorji

Organizatorja 49. Geodetskega dneva

V sodelovanju z

Kako do nas

Primorsko geodetsko društvo

Rejčeva ulica 7

5000 Nova Gorica

 

 

Primorsko geodetsko društvo

Rejčeva ulica 7

5000 Nova Gorica

 

 

2021 © Primorsko Geodetsko Društvo | Ustvaril Net-računalniški sistemi